DELTA Investiční společnost, a.s. se zabývá zakládáním, obhospodařováním a administrací fondů kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech se zajištěním kompletních služeb jako např. vedení účetnictví, daňového poradenství, interního auditu a compliance, oceňování majetku fondu, komunikace s orgány dohledu.

Akvizice: 2014 – 2019
Prodáno investičnímu fondu ve fázi zahájení investičních aktivit kvalifikovaných investorů.

Předmět prodeje NETAX Invest s.r.o., se sídlem Plotní 688/75, Komárov, 602 00 Brno, IČO 015 92 041, s jediným akcionářem DELTA Investiční společnost, a.s.

Fondový kapitál FKI musí do 12 měsíců ode dne vzniku dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 tis. EUR. Fondový kapitál FKI, který podle svého statutu investuje více než 90% hodnoty majetku do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů představujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí v obchodních společnostech nebo jiných právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví, musí ve lhůtě určené ve statutu a ve společenské smlouvě dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 000 tis. EUR.

DELTA Investiční společnost, a.s. získala rozhodnutím České národní banky č.j. 2014/016410/CNB/570, Sp/2013/526/571, ze dne 11. 7. 2014, které nabylo právní moci dne 16. 7. 2014, oprávnění provádět obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů.

Administrace fondu zahrnovala činností uvedené v § 38 zákona, jedná se např. o výkaznictví pro ČNB a ČSÚ, komunikace s ČNB a vyhotovení hlášení dle právních předpisů, vedení účetnictví pro finanční instituce na základě dodaného podnikatelského účetnictví, plnění daňových povinností fondu, vedení evidence aktiv/majetku a seznamu akcionářů fondu, výpočet aktuální hodnoty cenného papíru, rozdělování a vyplácení výnosu z majetku fondu, výkon vnitřního auditu a compliance, komunikace a zpracování podkladů pro depozitáře v souvislosti s kontrolou depozitáře, vydávání a odkupování cenných papírů fondu, uzavírání a vypořádání smluv o vydání nebo odkoupení cenných papírů fondu, zpracování roční účetní závěrky, výkazy, příloha, kalkulace rizik, příprava výroční zprávy, zpracování podkladů pro audit fondu a součinnost s auditorem.